Feedback of klacht

Wij vinden het belangrijk dat wij je goed kunnen helpen en dat je tevreden bent over onze zorg. Ondanks onze goede intenties en inspanningen kan het voorkomen dat je vindt dat wij je onzorgvuldig of onjuist benaderd of behandeld hebben. Wij willen het graag van je horen wanneer je niet tevreden bent en nodigen je uit om dat met ons te bespreken. Maak daarvoor een afspraak met ons om het probleem te verhelderen. Meestal lost dit al veel op.
Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, kun je een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de SKGE. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden

Privacy

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de wet. In Nederland is de bescherming van onze privacy en persoonsgegevens geregeld via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Bij Havendokters kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk:

  • om u medisch goed te kunnen behandelen.
  • voor het financieel afhandelen van de behandeling.
  • in een situatie waarin er ernstig gevaar voor uw gezondheid is.
  • in een situatie waarin er voor ons een wettelijke verplichting is (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van Havendokters

Havendokters is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

• Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld:

  1. voor zorgverlening.
  2. voor doelmatig beheer en beleid.
  3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
  4. onderwijs en voorlichting.

• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Havendokters hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Havendokters. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Havendokters hebben dus de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Havendokters wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts digitaal, persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Havendokters is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.
U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.
De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.
Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Aanvraagformulier medische gegevens

Voor een verzoek om inzage medisch dossier, kopie van/uit medisch dossier, correctie van de objectieve gegevens in het medisch dossier of vernietiging van medische gegevens uit het medisch dossier: Download een aanvraagformulier.

Wijzigingen

Havendokters behoudt zich alle rechten voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met toepasselijke privacywetgeving. We raden u daarom aan om regelmatig onze website te bezoeken voor een update van onze privacyverklaring.

Vraag of feedback?

Heeft u een vraag of feedback over dit privacyreglement? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Praktijkinformatie

Havendokters zit gevestigd in fysiotherapiepraktijk AFP in kamer 7.

In het gebouw werken naast de fysiotherapeuten van AFP ook andere paramedici zoals: psycholoog Sieneke Venema, diëtistenpraktijk AVS en  orthomoleculair werkende dietiste Dieuwke van der Veen, psychosociaal therapeute Leyla Sever en medisch pedicure Henriette Vorenkamp. Door onder 1 dak te zitten, zijn de lijnen kort en kunnen we makkelijk samenwerken.

 

Havendokters
Openingstijden
Maandag08:00 t/m 17:00
Dinsdag08:00 t/m 17:00
Woensdag08:00 t/m 17:00
Donderdag08:00 t/m 17:00
Vrijdag08:00 t/m 17:00
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten
Volg ons